«Ήχος» είναι ο τρόπος σχηματισμού της μελωδίας. Το σύστημα των ήχων βασίστηκε στους αρχαιοελληνικούς τρόπους. Περιλαμβάνει 4 κύριους ήχους και 4 πλάγιους, δηλαδή συνολικά 8 ήχους (οκτώηχος), καθέναν με διαφορετική θεμέλιο και αλληλουχία διαστημάτων.
Ήχος Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος, Πλάγιος του Πρώτου, Πλάγιος του Δευτέρου,  Πλάγιος του Τρίτου ή Βαρύς και Πλάγιος του Τετάρτου.
Το άκουσμα του κάθε ήχου εκφράζει ορισμένο ήθος, π.χ. ο Πρώτος ήχος είναι  σεμνός, σοβαρός και μεγαλοπρεπής, ο Δεύτερος ήχος εκφράζει μετάνοια, ελπίδα και ικεσία, ο Τρίτος  ήχος είναι ανδροπρεπής και παρορμητικός, ο Τέταρτος ήχος είναι ευφρόσυνος και ησυχαστικός, ο Πλάγιος του Πρώτου ήχος είναι πανηγυρικός, ο Πλάγιος του Δευτέρου ήχος είναι κατευναστικός και πένθιμος, ο Πλάγιος του Τρίτου ή Βαρύς ήχος  είναι ησυχαστικός, και ο Πλάγιος του Δ΄ είναι ευχάριστος και ηδονικός.
Οι ήχοι χωρίζονται σε Γένη. Το Γένος είναι το σύνολο των ήχων ή των διαστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν ίδια κλίμακα ή συγγενή τετράχορδα. Έχουμε τριών ειδών γένη, το διατονικό το χρωματικό και το εναρμόνιο.
Διατονικό γένος είναι το γένος το οποίο χρησιμοποιεί καθαρά διαστήματα μείζονες ελάσσονες ελάχιστους, Χρωματικό γένος είναι το γένος το οποίο χρησιμοποιεί αλλοιωμένα διαστήματα υπερμείζονες και Ελάσσονες και το Εναρμόνιο γένος είναι το γένος που χρησιμοποιεί τόνους μείζονες και ημιτόνια.
Στο Διατονικό γένος ανήκουν οι ήχοι Πρώτος, Πλάγιος του Πρώτου, Τέταρτος, Πλάγιος του Τέταρτου, στο Χρωματικό γένος ανήκει ο Δεύτερος και ο Πλάγιος του Δευτέρου και στο Εναρμόνιο γένος ανήκει ο Τρίτος και ο Πλάγιος του Τρίτου ή Βαρύς.
Τα χαρακτηριστικά των ήχων είναι, α) το απήχημα, μια μικρή λέξη η οποία μας δίνει την ιδέα του ηχοχρώματος του ήχου, αποτελούμενη από την λέξη ήχος, το μαρτυρικό σημείο (μαρτυρικό σημείο ή μαρτυρίες είναι μικρά σύμβολα τα οποία μαρτυρούν, ήχο, βάση, τόνο, αρχή μέση και τέλος του κάθε μέλους), β) η Κλίμακα η οποία είναι μια συνεχής διαδοχή οκτώ φθόγγων και αποτελείται από δύο τετράχορδα τα οποία ενώνονται με τον μείζονα διαζευκτικό φθόγγο που αποτελείται από τον αριθμό 12, το κάθε τετράχορδο αποτελείται από διαστήματα και το κάθε διάστημα από μόρια, σύνολο μορίων κάθε κλίμακας είναι ο αριθμός 72, η φυσική διατονική κλίμακα είναι η εξής, γ) οι Δεσπόζοντες Φθόγγοι, οι φθόγγοι που ακούγονται δηλαδή περισσότερο στο μέλος, δ) οι καταλήξεις, οι οποίες χωρίζονται σε ατελείς, εκείνες δηλαδή οι οποίες γίνονται στη πορεία του μέλους όχι όμως στον φθόγγο της βάσης του ήχου, σε εντελείς, οι οποίες γίνονται στη πορεία του μέλους στο φθόγγο της βάσης του ήχου, σε απλώς τελικές, οι οποίες γίνονται στο τέλος του μέλους στον φθόγγο της βάσης του ήχου και ακολουθεί άλλο μέλλος, και σε τελικές προς παύση οι οποίες γίνονται στο τέλος του μέλους στον φθόγγο της βάσης του ήχου και γίνεται πλήρης παύση ακολουθώντας εκφώνηση του Ιερέως. Επίσης οι ήχοι έχουν ιδιώματα και έλξεις.