Ιστορική εξέλιξη

Πρωτοχριστιανική περίοδος

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες,...

Παλαιοχριστιανική περίοδος

Συμβατικά ονομάζουμε παλαιοχριστιανική...

Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Η εποχή του Ιουστινιανού είναι περίοδος...

Μεσοβυζαντινή περίοδος

Η ναοδομία αποτελεί κεντρικό αντικείμενο...

Υστεροβυζαντινή περίοδος

Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο συνεχίζουν...

Τουρκοκρατία

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας,...

Ελληνική ναοδομία

Με την ίδρυση νεοελληνικού κράτους μετά...