Απόστολος Παύλος

Απόστολος Παύλος λίγα λόγια...

Ο Απόστολος Παύλος ή Απόστολος των εθνών...

Απολυτίκιο Ήχος δ’.

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι,